Voor iedere aankoop via de website www.beseason.com dienen de algemene voorwaarden van verkoop gelezen en goedgekeurd te worden.

1. DEFINITIES

  • Artikel: product alle aard bedoeld voor verkoop (via de dienst elektronische handel) op de website.
  • Klant: persoon (geen handelaar) die de bestelling uitvoert en over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt.
  • Bestelling: verkoopsverbintenis aan alle Artikelen die door de Klant geselecteerd zijn via de dienst elektronische handel van de website.
  • Website: ontworpen door BESEASON en beschikbaar op het adres www.beseason.com
  • Klantendienst: contact@beseason.com

2. INLEIDING

2.1. De algemene voorwaarden van verkoop (zie verder AVV) zijn uitsluitend van toepassing tussen elke klant en de vennootschap BESEASON waarvan de hoofdzetel zich op Avenue de la Colombie 10 te 1000 Brussel België bevindt en ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0597967881.

2.2. Elke internetgebruiker kan de AVV terugvinden via elke pagina op de Website.

2.3. De AVV gelden zonder voorbehoud voor alle Artikelen die verkocht worden op de Website.

2.4. Een Bestelling valideren volgens de procedure die op de Website wordt voorgesteld, komt overeen met het lezen en goedkeuren van de AVV door de Klant.

2.5. Deze AVV hebben de overhand op elk ander document.

3. WAARSCHUWING

3.1. De verkoop van Artikelen via de website is enkel van toepassing voor particulieren en detailhandel.

3.2. De Website mag nooit gebruikt worden door professionele (door)verkopers, alleen of in groep, ongeacht de manier waarop ze hun producten op de markt brengen (zoals marktplaatsen op internet, handelsgalerijen, tussenhandelaar, winkelcentra). De klant erkent en aanvaardt bijgevolg dat de Artikelen enkel gekocht kunnen worden in hoeveelheden die aan de gemiddelde behoeften van een consument voldoen. Dit geldt voor het aantal Artikelen per Bestelling alsook voor het aantal individuele Bestellingen per product die overeenkomen met de gewoonlijke hoeveelheid per gemiddelde consument. BESEASON heeft het recht elke Bestelling te weigeren die niet overeenkomt met de gewoonlijke behoeften van een detailverkoop aan een particulier.

3.3. De Klant verklaart op de hoogte te zijn van het gebrek aan beveiliging van het Internetnetwerk, vooral wat de veiligheidsmaatregelen betreft rond overdracht van data, betalingen, onverzekerde toegang tot de Website, onverzekerde prestaties in verband met het volume en de snelheid van overdracht van data en het verspreiden van virussen.

3.4. BESEASON neemt redelijke maatregelen voor de beveiliging van haar Website. Het is de Klant echter aangeraden veiligheidsmaatregelen te nemen om het verspreiden van virussen, malware of andere schadelijke programma’s te vermijden. BESEASON is nooit verantwoordelijk voor het verlies van data of voor andere onaangenaamheden verbonden aan een veiligheidsgebrek van de informatica.

3.5. Aangezien de AVV wijzigingen kunnen ondergaan, gelden de voorwaarden die op de Website staan op het moment van de Bestelling van de Klant.

4. KLANTENREKENING AANMAKEN

4.1. Om een Bestelling van Artikelen via de Website door te geven, moet de Klant allereerst een klantenrekening aanmaken. Iedere meerderjarige Klant kan vrijblijvend en gratis een klantenrekening aanmaken via de rubriek “Rekening aanmaken”.

4.2. De Klant kan zijn rekening aanmaken door zijn identificatiegegevens in te vullen op het bijhorende formulier. De rekening is uiterst persoonlijk en laat de Klant toe zich aan te melden alvorens hij een Bestelling geldig verklaart. Bij het aanmaken van de rekening geeft de Klant zijn identificatiegegevens in onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De Klant wordt verzocht volledige, exacte en recente gegevens door te geven en zijn leeftijd niet te verbergen of te wijzigen. Ook wordt hij verzocht zich de identiteit van een derde niet onrechtmatig toe te eigenen. Bij het aanmaken van de rekening kiest de Klant zijn identificatienaam (e-mailadres) en zijn paswoord. Indien de titel al bestaat, vraagt het systeem de Klant een andere te kiezen.

4.3. De identificatietitels en paswoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn rekening en wordt verzocht zijn paswoord geheim te houden.

4.4. Indien de Klant verdenkt dat zijn identificatietitel en paswoord door een derde gebruikt worden, moet hij de Klantendienst onmiddellijk verwittigen om zijn paswoord te wijzigen en/of om zijn rekening te laten afsluiten.

4.5. BESEASON kan een rekening afsluiten en/of een verkoop weigeren bij volgende gevallen:

4.5.1. Gebrekkige betaling van één of meerdere voorgaande Bestelling(en) ;

4.5.2. Verkeerd, oneerlijk of frauduleus gebruik van de dienst voor Bestellingen die door de Website wordt voorgesteld of het niet naleven van de verplichtingen van de Klant zoals in de AVV vermeld wordt.

4.5.3. Indien gebrek aan stock, onderbreking van een reeks Artikelen of andere gelijkaardige oorzaak.

BESEASON informeert de Klant via het e-mailadres van zijn rekening dat zijn Klantenrekening afgesloten wordt of zijn bestelling geweigerd. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn rekening afgesloten kan worden na zijn eerste verzoek via e-mail aan BESEASON.

5. KENMERKEN VAN DE ARTIKELEN

5.1. De Artikelen die beschikbaar zijn, verschijnen op de Website. Ze worden voorgesteld in de mate van hun beschikbaarheid.

5.2. BESEASON heeft het recht op elk moment een Artikel van de Website uit de verkoop te nemen en/of informatie in verband met de Artikelen van de Website te vervangen of te wijzigen.

5.3. Indien een Artikel niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht na zijn Bestelling te hebben gemaakt en wordt deze automatisch nietig verklaard.

5.4. De kenmerken van de verkochte Artikelen op de Website (foto’s, grafische ontwerpen, omschrijvingen, enz) worden informatief vermeld en kunnen veranderen in de loop der tijd. De kenmerken en display zijn niet contractueel.

6. BESTELLING VAN ARTIKELEN

6.1. Om een bestelling uit te voeren, moet de Klant ingeschreven of geïdentificeerd zijn via zijn Klantenrekening. Een betaling is hierbij verplicht. De Klant bevestigt minstens 18 jaar oud te zijn et de rechtsbevoegdheid te hebben. Indien hij minderjarig is, moet hij een geldige ouderlijke toestemming hebben om zijn Bestelling uit te voeren.

6.2. Om een Bestelling uit te voeren, moet de Klant het online aankoopproces volgen en op “Bestellen” klikken. Bij het bevestigen van een bestelling worden de AVV, de prijs van de Artikelen en de inhoud van de Bestelling beschouwd als aanvaard. Elke Bestelling moet op voorhand aanvaard worden door BESEASON. Eens dit gebeurd is, wordt de Bestelling definitief bevestigd aan de Klant wanneer deze een e-mail ontvangt met de bevestiging van het opsturen van het/de Artikel(en).

6.3. Eens de betaling doorgekomen is, stuurt BESEASON de Klant een e-mail met bevestiging van zijn Bestelling.

7. PRIJS VAN DE ARTIKELEN

Op de Website worden de prijzen vermeld in euro, inclusief belasting, exclusief verwerking- en verzendkosten. Alle andere taksen of belastingen zoals milieutaksen kunnen zich op de prijs van de Artikelen weerspiegelen.

7.1. Alvorens de Bestelling bevestigd is, wordt het bedrag van de verzendkosten op de Website vermeld.

7.2. BESEASON heeft het recht de prijzen van de Artikelen elk moment te wijzigen. De Artikelen worden namelijk gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment van elke Bestelling.

7.3. DE ARTIKELEN BLIJVEN EIGENDOM VAN BESEASON TOT DE PRIJS VOLLEDIG AFBETAALD IS. DIT AANVAARDT EN KEURT DE KLANT GOED.

8. BETALING VAN DE BESTELLING

8.1. De Bestelling kan onmiddellijk betaald worden aan de hand van een kredietkaart of betalingsrekening (PayPal). BESEASON aanvaardt geen andere betalingswijzen.

8.2. Eens de Bestelling opgestuurd is, wordt de Klant per e-mail ingelicht dat zijn factuur (leveringskosten en toepassende BTW inbegrepen) op zijn Klantenrekening beschikbaar is.

8.3. De transacties op de Website worden verricht via een beveiligd online betaalplatform.

9. LEVERINGSVOORWAARDEN

9.1. Op voorwaarde dat de gehele prijs wordt betaald, stelt BESEASON alles in het werk om de Bestelling te leveren binnen 3 bewerkte dagen (voor leveringen in België) vanaf de dag van de Bestelling. BESEASON moet de Bestelling uitvoeren binnen maximum 30 kalenderdagen. Bij een vertraging van meer dan 7 gewerkte dagen ten opzichte van de maximale levertijd waarvoor BESEASON verantwoordelijk is, kan de Klant contact opnemen met BESEASON via e-mail om de levering binnen een redelijke levertermijn te verrichten. Indien deze nieuwe termijn niet wordt nageleefd, kan de Klant zijn Bestelling via e-mail laten annuleren door BESEASON.

9.2. Bij een annulering van een Bestelling zoals aangetoond wordt in artikel 9.1, betaalt BESEASON de koopwaarde van de Artikelen terug aan de Klant. Indien een levering wordt verricht ondanks een annulering, kan BESEASON de terugbetaling ophouden tot de Artikelen worden teruggezonden.

9.3. De Klant kan de wijze van levering zelf kiezen op zijn kosten. De Klant wordt erop gewezen dat hij de nodige informatie voor de goede verzending en levering van zijn Bestelling kan kiezen (toegangscode, toegangsspecificaties, enz).

9.4. Indien het door de Klant doorgegeven leveringsadres niet geldig is en het pakket bijgevolg moet teruggezonden worden omwille van afwezigheid van een persoon aan het aangewezen adres, worden de kosten van terugzending aan het nieuwe adres ten laste van de Klant gerekend. Bij afwezigheid van de Klant op het moment van de levering kan de Klant zijn pakket afhalen volgens de modaliteiten van de leverancier. Indien de Artikelen naar BESEASON worden teruggezonden, wordt de terugzending aan de Klant gerekend.

9.5. Het pakket omvat een laadbrief met de bestelde en degelijk geleverde Artikelen.

9.6. Een levering wordt beschouwd als afgesloten eens de Klant over zijn pakket beschikt en de leverancier via een controlesysteem de levering degelijk afsluit. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de risico’s gebonden aan de Artikelen vanaf het moment dat de eerste leverancier over deze beschikt.

10. GARANTIE – VERANTWOORDELIJKHEID – TERUGZENDINGEN

10.1. BESEASON verzekert dat de Artikelen overeenstemmen met de kenmerken en informatieve beschrijvingen die op de Website beschikbaar zijn. BESEASON verzekert niets anders dan wat hierboven verzekerd wordt, ongeacht enige andere legale garantie die aan de Klant verschuldigd is.

10.2. In volgende gevallen mag de Klant een terugbetaling van de Artikelen opeisen, mits een terugzending van de betrokken Artikelen zoals beschreven in de procedure van artikel 11:

- Binnen de 14 dagen van ontvangst van de Artikelen mag de klant zijn herroepingrecht ophalen zoals voorzien door de Communautaire richtlijn 2011/83/UE van het Europees Parlement en door de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de consumentenrechten in het kader van contracten van verkoop op afstand zoals die van toepassing zijn in het land van de Klant;

- De Klant kan een klacht indienen bij gebrekkige of niet overeenstemmende Artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van deze Artikelen. Dit geldt ook bij het ontdekken van een verborgen gebrek.

11. PROCEDURE VAN TERUGZENDING

11.1. Indien de Klant zijn herroepingrecht wenst te gebruiken of een klacht in te dienen binnen de voorziene termijn zoals in artikel 10.2 vermeld wordt, dient hij een e-mail te sturen naar de Klantendienst alsook het formulier van terugzending in te vullen op de Website van BESEASON op “Mijn Rekening” onder de rubriek “Terugzendingen en terugbetalingen”. De bon van terugzending moet afgedrukt worden en bij het terug te zenden pakket aangesloten worden; zonder de bon wordt geen enkele terugzending geldig verklaard.

11.2. Moet de Klant de Artikelen in hun oorspronkelijke verpakking terugzenden. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na het contact met de Klantendienst gebeuren.

11.3. De goederen kunnen teruggezonden worden naar het adres Avenue de la Colombie 10, 1000 Brussel België (BSBA MANAGEMENT BVBA). Het pakket moet de bon van terugzending bevatten en alle Artikelen van de Bestelling waarover de Klant niet tevreden is.

11.4. Het is noodzakelijk dat deze Artikelen ingepakt, in hun oorspronkelijke verpakking (een proper geopende verpakking wordt beschouwd als niet beschadigd) en in perfecte staat voor verkoop (niet beschadigd, gebruikt, vuilgemaakt of gewassen door de Klant) teruggezonden worden.

11.5. Eens de teruggezonden Artikelen nagekeken zijn en de Klant een herroeping aanvraagt, moet BESEASON de totaliteit van het gestort bedrag op naam van zijn Bestelling terugbetalen. Dit begrijpt eveneens de leveringskosten (op basis van het standaard leveringstarief) en wordt zo snel mogelijk verricht, ten laatste binnen 30 kalenderdagen na datum van ontvangst van het teruggezonden pakket, op de bankrekening of betalingsrekening van de Klant die gebruikt werd bij de betaling van de Artikelen.

11.6. Indien een klacht wordt ingediend betreffende de kwaliteit of conformiteit van de Artikelen, eens die bewezen en aanvaard is door BESEASON, is BESEASON enkel verantwoordelijk voor de terugbetaling van de koopwaarde van het Artikel en voor de leveringskosten. Indien een Artikel vervangen moet worden, gebeurt dit op kosten en volgens de keuze van BESEASON.

12. KLANTENDIENST

12.1. Voor meer informatie, een klacht, een vraag of om op de waarborg in te spelen, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst door het contactformulier in te vullen op de contactpagina van de Website: contact@beseason.com.

13. BEWIJSOVEREENKOMST

13.1. De Klant erkent en aanvaardt dat het systeem om de Bestelling op te slaan en om beschikbare documenten op de Website te verkrijgen of af te drukken het bewijs vormen van de totaliteit van de transacties tussen hem en BESEASON.

13.2. De Klant erkent en aanvaardt dat het aanvinken van de vermelding “Ik heb de algemene voorwaarden van verkoop gelezen en goedgekeurd” bewijst dat de AVV wel degelijk aanvaard werden.

13.3. Hierbij erkent en aanvaardt de Klant dat de geautomatiseerde gegevens uit de databank van BESEASON in veilige en oprechte omstandigheden werden opgeslagen. Dit bewijst het aanvaarden van de AVV alsook het aanvaarden van de totaliteit van de transacties tussen BESEASON en de Klant.

13.4. De bestelbonnen en facturen worden door BESEASON op een betrouwbaar en duurzaam support opgeslagen. BESEASON geeft toegang aan de Klant wanneer hij het aanvraagt.

14. VERGUNNING

BESEASON verleent een begrensde vergunning aan de toegang en het gebruik van de Website en aan het persoonlijk gebruik door de Klant. Onprofessioneel of commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Het is voor de Klant verboden een deel of het geheel van de Website te downloaden of er wijzigingen aan te brengen zonder een schriftelijke toelating van BESEASON. Deze Website of een deel ervan mag nooit gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of ontgint worden voor commerciële of professionele redenen zonder een schriftelijke toelating van BESEASON.

15. BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

15.1. De persoonlijke gegevens die op de Website verzameld worden, zijn bedoeld voor gebruik door BESEASON met toestemming van de Klant. BESEASON is verantwoordelijk voor het beveiligen van de gegevens van haar Klanten. Alle Klantgegevens die door BESEASON verzameld zijn, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de maatregelen uit de wet van 1991 betreffende de beveiliging van persoonlijke gegevens.

15.2. De klantgegevens worden opgeslagen om de Klant een online verkoopsdienst te bieden. De Klant aanvaardt dat zijn gegevens door BESEASON gebruikt kunnen worden om haar diensten te verbeteren of voor marketing en promotie. BESEASON zal de verzamelde persoonlijke gegevens niet verkopen of doorgeven aan een derde.

15.3. Volgens de wet heeft de Klant toegang tot zijn persoonlijke gegevens en mag hij die wijzigen of weerleggen. Hiervoor moet de Klant een e-mail of brief aan de Klantendienst van BESEASON sturen via het contactformulier op de Website of via een brief met vermelding van zijn naam, voornaam, e-mailadres en klantreferentie naar het volgende adres: BSBA MANAGEMENT BVBA, 10 avenue de la Colombie 1000 Brussel België.

16. COOKIES

16.1. Bij een bezoek aan de Website kunnen surfgegevens van de Klant worden opgeslagen in “Cookies” bestanden op hun terminal (computer, tablet, Smartphone).

16.2. Deze cookies worden door BESEASON verzonden om het surfen op de Website te vergemakkelijken en om de browser van de Klanten te herkennen wanneer ze op de Website aangesloten zijn.

16.3. Deze cookies dienen om:

- Statistieken van bezoek op te stellen (aantal bezoeken, geopende pagina’s, verlaten van het bestelproces, …);

- De presentatie van de Website aan te passen aan de displayvoorkeuren van de terminals;

- Verzamelde data uit formulieren op te slaan, de toegang tot gereserveerde en persoonlijke ruimten zoals de Klantenrekening te beheren en te beveiligen en de Bestelmand te beheren;

- BESEASON heeft het recht cookies in de computer van de Klant te plaatsen wanneer deze de Website bezoekt.

16.4. Wanneer de Klant op een pagina van de Website surft waarop een knop “Delen” of “Leuk vinden” verschijnt, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de betrokken sociale netwerken.

16.5. Indien hij tijdens het surfen op de Website verbonden is met een sociaal netwerk, laten de betrokken knoppen hem toe de geraadpleegde pagina’s met zijn rekening te verbinden. Indien hij door middel van plug-ins reageert door bijvoorbeeld op de knop “Leuk vinden” te drukken of door een commentaar na te laten, zal de overeenstemmende informatie doorgegeven worden aan het betrokken sociaal netwerk en op zijn rekening gepubliceerd worden.

16.6. BESEASON is nooit verantwoordelijk voor de inhoud of werking van het één of andere sociaal netwerk, ook deze die aan de Website verbonden zijn.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOM

17.1. BESEASON is de enige bezitter van de intellectuele eigendomsrechten op:

- de Artikelen die op de Website voorgesteld worden,

- de merken die aan de Artikelen verbonden zijn,

- de Website: boomstructuur, instelling van de rubrieken, visuele en grafische identiteit, design, arbeidsleer, functionaliteit, software, tekst, levende en vaste beelden, geluid, knowhow, tekeningen, grafische vormgeving en alle andere elementen uit de samenstelling van de Website,

- de database: structuur en inhoud, ontworpen en beheerd door BESEASON voor de uitgave van de Website,

- alle technische en grafische elementen uit de samenstelling van de Website;

- de namen, letterwoorden, logo’s, kleuren, grafische ontwerpen of andere tekens die door BESEASON gebruikt, ontworpen of uitgevoerd kunnen zijn.

17.2. Het is vervolgens verboden om de hierboven vermelde elementen rechtstreeks, onrechtstreeks of onder welke vorm ook te reproduceren. Dit geldt namelijk voor merken, octrooien, namen, letterwoorden, logo’s, kleuren, grafische ontwerpen of voor andere tekens die op de voorgestelde elementen van de Website verschijnen. Het is ook verboden deze elementen te gebruiken of te exploiteren in een ander kader dan hierboven vermeld.

17.3. Zonder een voorafgaande en schriftelijke toestemming van BESEASON wordt elk misbruik beschouwd als vervalsing en bestraft op name van de intellectuele eigendom.

17.4. Het ontwerpen van hypertext linken naar de hoofdpagina van de Website of elke andere pagina moet vooraf schriftelijk goedgekeurd worden door BESEASON.

18. WIJZIGING VAN DE AVV

18.1. Gezien de mogelijke evoluties van de Website en de reglementering heeft BESEASON het recht de AVV elk moment te wijzigen.

18.2. De nieuwe AVV worden via een online wijziging aan de Klant overgebracht en zijn enkel van toepassing op verkopen die na de wijziging doorgaan.

19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1. Alle verhoudingen tussen BESEASON en de Klant worden uitsluitend door het Belgische recht geregeerd.

19.2. Elk geschil hoort uitsluitend onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Wettelijke samenstelling

Sociale benaming: BSBA MANAGEMENT

Juridische staat: BVBA

Hoofdkantoor : 10 avenue de la Colombie, 1000 Brussel Belgique

Ondernemingsnummer : 059.796.7881

Webhosting : CARACAL (De uitgever is verantwoordelijk voor het naleven van de wetten rond het ontwerpen en het bestaan van een Website).